Onze aanpak

In 2015 zijn wij gestart als actie comité en zitten wij bovenop dit dossier. Sinds 2018 zijn we een stichting ter bescherming van de leefkwaliteit van onze leefomgeving. Onze aanpak richt zich op meerdere aspecten.

 

Publiciteit

We houden de kwestie volop in de publiciteit, en de commotie rondom gaswinning, de gevolgen ervan, en de besluitvorming over kleine gasvelden staat volop in het nieuws.

 

We hebben een actieve Facebook pagina met ruim 750 volgers, en u vindt alle relevante informatie in ons nieuwsoverzicht.

 

In 2017 en 2018 hebben we raamposters op alle 3.800 adressen in de wijk bezorgd, die overal te zien waren, en nog steeds. Deze publieksactie heeft voor grote herkenbaarheid van het onderwerp in de wijk gezorgd. Het is duidelijk: dit leeft onder de inwoners!

 

We zijn en blijven actief met de volgende activiteiten:

 • Optreden als aanspreekpunt voor het onderwerp
 • Organiseren van informatie bijeenkomsten, ook samen met de gemeente
 • Verspreiden van kennis en informatie om betrokkenen geïnformeerd te houden
 • Stimuleren van debat en meningen door actief inwoners, ondernemers, en organisaties te benaderen, en lezingen of presentaties te verzorgen

 

Politiek

De gemeentebesturen van Woerden, Bodegraven-Reeuwijk, Oudewater, Alphen aan de Rijn, Gouda en Krimpenerwaard, evenals de provincies Zuid-Holland en Utrecht, zijn verklaard tegenstander van gaswinning. Er zijn meerdere moties, brieven, en andere statements gemaakt die dat bevestigen.

 

Ook op landelijk niveau heeft de Tweede Kamer zich over het onderwerp uitgesproken. In maart 2016 werd bijvoorbeeld door de ChristenUnie een motie ingediend tegen gaswinning onder Woerden, gesteund door onder andere GroenLinks, SP, en PvdD. In de afgelopen jaren zijn er ook meermalen Kamervragen gesteld.

 

We onderhouden nauwe contacten met alle betrokken partijen.

 

Juridisch

We volgen nauwgezet alle ontwikkelingen rondom de gewijzigde Mijnbouwwet, de Structuurvisie Ondergrond (STRONG), jurisprudentie, ontwikkelingen in andere betrokken gemeenten, bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen, en provinciale en gemeentelijke visies en beleid.

 

Daarnaast zijn we de afgelopen jaren ook 5 rechtszaken gestart:

 

Lopende rechtszaken (anno februari 2023):

 1. Hoger beroep: Wob EZK/EBN inzake financiële draagkracht VermilionToelichting: in de Mijnbouwwet is geregeld dat de financiële draagkracht van mijnbouwondernemingen wordt getoetst, bijvoorbeeld voor schade maar ook de opruimverplichting. Om inzichtelijk te krijgen hoe en of die toetsing plaatsvindt zijn wij een Wob-procedure gestart bij EZK. Bij haar uitspraak op 23 december 2021 was de rechtbank van mening dat EBN niet onder de WOB valt en wees ons beroep af. Ons hoger beroep in deze kwestie gaat over ons standpunt dat publiekrechtelijke taken bij een privaatrechtelijk bedrijf (EBN) onder de WOB (moeten) vallen zodat de burger inzicht kan krijgen in uitvoering van de wet. Naar verwachting zal de zaak bij de Raad van State begin 2023 dienen.
 2. Hoger beroep opsporingsvergunning Utrecht. Toelichting: Vermilion heeft hoger beroep aangetekend tegen de uitspraak van de rechtbank waarin de Stichting, gemeentes en provincies ontvankelijk zijn verklaard en het besluit van het Ministerie werd vernietigd. We kennen de inhoudelijke gronden van het hoger beroep (nog) niet.
 3. Hoger beroep winningsgebied Papekop. Toelichting: Vermilion en het Ministerie zijn in hoger beroep gegaan tegen de uitspraak van de rechtbank waarin de Stichting ontvankelijk is verklaard en het besluit van het Ministerie werd vernietigd. Naar verwachting zal in het eerste halfjaar van 2023 de zaak bij de Raad van State worden behandeld.

Reeds afgesloten procedures (alle 4 door ons gewonnen):

Tenslotte hebben wij via diverse consultaties bijgedragen aan aanpassingen van wet- en regelgeving. De aanpassingen van de Mijnbouwwet en Structuurvisie Ondergrond (STRONG) zijn met Leo Sonneveld in samenwerking met de gemeente Woerden onder andere voorzien van een officiële reactie. Het uitsluiten van gaswinning in drinkwaterwinningsgebieden maakte hiervan onderdeel uit.

 

Kennis en onderzoek

De beschikbare kennis over de gevolgen van gaswinning in Nederland is in veel gevallen verouderd, slecht toepasbaar, of opgesteld met het doel van exploitatie van het gasveld. Dit geldt in nog sterkere mate voor het Papekopveld omdat de slappe veengrond al voor veel autonome verzakking zorgt. Gaswinning zou dat effect nog verder versterken.
Wij zien het verbreden, versterken, en actualiseren van onafhankelijke kennis en onderzoek naar de gevolgen van gaswinning als belangrijk middel om dit te verhinderen.

 

Onze onderzoeksagenda bestaat onder andere uit de volgende onderwerpen:

 • De bodemgesteldheid veenweidegebied en daarmee verbonden locatie specifieke risico’s van olie- en gaswinning
 • Omvang, risico’s, en effecten bodemdaling en bodemtrilling op lange termijn
 • Reeds aanwezige (bodem/water) verontreiniging door de proefboring
 • Onderzoek naar methaan lekkages sinds proefboring
 • Inventarisatie van risico’s op bodem- en waterverontreiniging door nieuwe winning
 • Waardeverandering vastgoed op lange termijn
 • Impact op het lokale leefklimaat
 • Schadepreventie en protocollen
 • Andere risico’s op schade/maatschappelijke kosten

Samenwerking

Wij werken nauw samen met de gemeente Woerden, omliggende gemeenten, de provincies, inwoners en ondernemers, en andere belangenorganisaties:

 • Stichting Good Governance Monitor (GoGoMo) heeft in 2015 een effectmeting uitgevoerd die veel inzicht heeft gegeven in de effecten voor betrokkenen, en alternatieven en voorwaarden voor als het echt niet anders zou kunnen. De resultaten daarvan zijn gepresenteerd aan de gemeenteraad Woerden, een delegatie Tweede Kamerleden, en gebruikt voor zienswijzen voor nieuwe Mijnbouwwet en Structuurvisie Ondergrond (STRONG). Dit heeft de basis gelegd voor activiteiten die tot nu toe zijn ondernomen in Woerden maar ook in andere locaties.
 • Duurzaam Woerden is actief om van Woerden de groenste gemeente te maken. Het feit dat we aan de vooravond staan van een transitie naar duurzame energie, en de investeringen die inwoners en ondernemers daarvoor willen doen, is moeilijk te verenigen met het idee van gelijktijdige nieuwe gaswinning.
 • Wijkplatform Molenvliet is het overlegorgaan tussen de wijk en de gemeente, en behartigt de belangen van de wijkbewoners.
 • Via het landelijk "Tegengas" initiatief overleggen wij regelmatig met Milieudefensie en andere betrokken gemeenten in Nederland met kleine gasvelden.

 

 Lees meer over hoe u ons kunt helpen.